Tionscadal DINNOS: An chaoi a bhfuil taighdeoirí ag baint úsáide as CogniFit chun staidéar a dhéanamh ar éifeachtaí na héagsúlachta aoise san ionad oibre

De réir mar a bhogann oibrithe ar feadh a ngairmréime, foghlaimíonn siad scileanna nua, faigheann siad taithí luachmhar, agus éiríonn siad eolach ar shonraí tábhachtacha a róil agus a dtionscal. Mar sin féin, ní thagann an taithí seo gan comhbhabhtáil. De réir mar a théann na fostaithe veteranacha seo in aois, is féidir leo cuid de na solúbthacht chognaíoch agus géire a bhí acu mar oibrithe níos óige díreach ag dul isteach sa lucht saothair.

Agus, cé go bhféadfadh sé a bheith cosúil le foirne a thógáil le baill den aois chéanna nó den aois chéanna chruthódh sé níos líofa agus cumarsáid éifeachtach agus níos lú coinbhleachtaí mothúchánacha agus cultúrtha, nuair is féidir le gnólachtaí leas a bhaint go rathúil as an luach uathúil atá baill foirne ó gach cearn den speictream aoise in ann a sholáthar, d’fhéadfaí smaointe agus nuálaíochtaí nua a fhorbairt de réir mar a mheascann na heispéiris agus na cúlraí éagsúla seo.

Ach conas is féidir le gnólachtaí a chinntiú go dtagann na baill foirne éagsúla seo le chéile chun aonad comhtháite a chruthú agus go mbeidh fostaithe in ann an luach is mó a bhaint amach ina róil ar feadh a ngairmréime. De réir mar a fhorbraíonn an teicneolaíocht sláinte, tá sé tábhachtach a chinntiú éagsúlacht, cuimsiú agus cothromas a chothabháil ar fud na gcóras a úsáidtear agus na samplaí atá á mbailiú.

A Thuiscint Mar Is Féidir le Gnólachtaí Foirne Rathúla Aois-Éagsúla a Chruthú

Aoiseachas, éagsúlacht, cuimsiú

An an fhoireann taighde taobh thiar den Tionscadal DINNOS thóg sé an cheist bheacht seo mar iarracht aghaidh a thabhairt ar na dúshláin atá le sárú ag gnólachtaí agus iad ag tógáil grúpaí le 'comhdhéanamh foirne ilchineálach aoise'.

Déanfaidh an tionscadal seo, a bheidh ag déanamh meastóireachta ar na céadta gnóthas beag agus meánmhéide ar fud na Ríochta Aontaithe agus na Gearmáine díriú ar dhá fhachtóir ar leith a théann i bhfeidhm ar chruthú foirne rathúla ilchineálacha aoise: An chaoi a dtógann agus a stiúrann bainisteoirí foirne, agus an chaoi a mbíonn tionchar ag staid chognaíoch na bhfostaithe níos sine ar rathúlacht na bhfoirne.

Don chéad ghné, beidh na taighdeoirí ag féachaint ar éifeachtaí na hoiliúna ceannaireachta do bhainisteoirí, agus don dara gné, beidh siad ag déanamh staidéir ar éifeacht na hoiliúna cognaíocha d’fhostaithe níos sine.

Ag baint úsáide as Oiliúint Chognaíoch CogniFit chun Torthaí san Ionad Oibre a Fheabhsú?

Chun go n-éireoidh le haon fhostaí, beag beann ar aois, ní mór go mbeadh an rogha cuí acu Cumas Cognaíoch - sainithe anseo staidéar mar “cumas meabhrach ginearálta lena mbaineann réasúnaíocht, fadhbréiteach, pleanáil, smaointeoireacht teibí, tuiscint chasta idéanna, agus foghlaim ó thaithí”—atá riachtanach don ról.

Chuaigh Tionscadal DINNOS i gcomhpháirtíocht le CogniFit a thomhas agus a thraenáil cumais chognaíoch fostaithe níos sine i réimsí ar nós Próisis Chuimhne (m.sh., Cuimhne Ghearrthéarmach), Feidhmeanna Feidhmiúcháin (m.sh., Cosc agus Aird), Luas Próiseála (m.sh., Am Freagartha), agus Réasúnú Loighciúil (m.sh., Pleanáil).

Trí thuiscint a fháil ar an tionchar a bhíonn ag staid chognaíoch na bhfostaithe seo ar fheidhmíocht na bhfoirne atá éagsúil ó thaobh aoise de – agus níos tábhachtaí fós, an ról atá ag oiliúint chognaíoch drámaí chun éifeachtaí diúltacha na hinchinne atá ag dul in aois a mhaolú - tá súil ag na taighdeoirí go mbeidh siad in ann córais a fhorbairt chun cabhrú le gnólachtaí foirne rathúla, rathúla éagsúla a chruthú.

Conclúid

Táimid ag tnúth le post leantach a phostáil le cuid de na léargais thábhachtacha a fhoghlaimíonn an fhoireann taighde nuair a bheidh na torthaí bailithe agus anailísithe.

Chun tuilleadh eolais a fháil ar Thionscadal DINNOS, tabhair cuairt ar a suíomh Gréasáin ag https://dinnos-h2020.com/.